NOVA FONT BLANCA Restaurant Balaguer Lleida

CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL

 

  1. Titularitat del lloc web

El domini www.novafontblanca.cat és titularitat de CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL amb CIF B25776196, INSCRITA AL REGISTRE MERCANTIL DE LLEIDA AL TOM 1.378, FOLI 98, FULLA L-27.668, el titular dels drets de propietat intel·lectual sobre les webs i els seus continguts, sense perjudici dels drets legítims de tercers i té el seu domicili a l'efecte del present Avís Legal , en GREÇOL, 4 PL. IND. CAMP LLONG - 25600 - BALAGUER (LLEIDA), Voste pot posar-se en contacte amb nosaltres al següent correu electrònic: tonipunyet@hotmail.com.

  1. Termes i Condicions

L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L'accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. El fet d'accedir no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL i l'usuari. L'Avís Legal i / o les Condicions dels serveis prestats a través del present lloc web, pot sofrir modificacions de qualsevol tipus, quan CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL ho consideri oportú o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran notificades convenientment sent vàlides des de la seva publicació en aquest lloc web, excepte manifestació en contra.

 

  1. Productes i / o Serveis

CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL ofereix determinats serveis / productes als usuaris, sotmesos als termes i condicions indicats en el present lloc web, devent l'usuari llegir amb atenció les condicions que s'apliquin a cada servei, que en cap cas eximiran, excepte manifestació expressa en contrari, del compliment de l'expressat en l'Avís Legal.

 

  1. Continguts

CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen al lloc web. Tots els continguts que s'ofereixen a través del lloc web es troben actualitzats, reservant- CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment. CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que puguin aparèixer en aquest lloc web. CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL ofereix enllaços, directament o indirectament, a recursos o llocs d'Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d'aquests enllaços en el lloc web tenen una finalitat informativa.

 

  1. Limitació de Responsabilitat

No es garanteix que els serveis del lloc web siguin ininterromputs, oportuns, segurs o lliures d'error, ni és tenen garanties pel que fa als resultats que es puguin obtenir de l'ús dels serveis o de la precisió o fiabilitat de qualsevol informació obtinguda. No es controlen, ni es fan propis, ni es garanteix l'exactitud, qualitat, veracitat, fiabilitat o idoneïtat de les informacions i serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web. De la mateixa manera, no controla i no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web. CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL tampoc es responsabilitza del contingut dels llocs web als que enllaça fora de la seva pàgina. Tampoc serà responsable de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l'ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços. CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL no pot garantir la disponibilitat i el correcte funcionament dels enllaços a altres llocs web.

 

  1. Propietat Intel·lectual i Industrial

Aquest lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del Portal, si no es té l'autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L'accés al lloc web no suposa en cap cas adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix. Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius, ja siguin titularitat de CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL o els seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa l'accés o ús del Portal i / o dels seus continguts, confereix a l'usuari dret algun sobre les marques, logos, i / o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

 

  1. Navegació i Seguretat

CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través d'aquest lloc web es realitzi en les millors condicions. CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL no es fa responsable per qualsevol tipus de perjudici soferts pels usuaris per l'ús de navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat aquest lloc web. CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL no garanteix, ni es responsabilitza que l'accés a aquest lloc web sigui ininterromput o es trobi lliure d'error. En cap cas CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL serà responsable pels perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús d'aquest lloc web

 

  1. Legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web, així com les relacions que poguessin derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola.

 

  1. Termes i condicions d'ús
CAMP LLONG GASTRONOMIA, S.L. UNIPERSONAL es reserva el dret a suspendre o cancel·lar l'accés en el cas que s'utilitzi per incomplir qualsevol llei aplicable o les normes d'ús habituals a internet, o bé si s'utilitza el seu domini en relació amb una activitat il·legal, així com si es rep notificació en aquest sentit emès per una autoritat competent o en els altres supòsits previstos per la legislació vigent. Els usuaris, en la utilització del lloc web i dels serveis vinculats al mateix, hauran de respectar les següents obligacions:

1. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web oa través de qualsevol dels serveis vinculats al mateix cap programa d'ordinador, dada, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic que sigui susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis vinculats al mateix o en qualssevol equips, sistemes o xarxes de la titular del domini, de qualsevol usuari, dels seus proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que d'altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament del mateix.

2. No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de la titular del domini, dels seus proveïdors o de tercers.

3. No utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

4. Hauran d'abstenir d'eludir o manipular qualsevol dispositius tècnics establerts, ja sigui en el lloc web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través del mateix, per a la protecció dels seus drets.

5. Hauran d'abstenir de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de la titular del domini o dels tercers que figurin en el lloc web i en cada un dels diversos serveis oferts a través d'ell.

6. S'abstindran de realitzar qualsevol actuació que pogués resultar en una desviació de trànsit del lloc web.